نرم افزار حسابداری زمرد –  نسخه حقوق و دستمزد

مناسب جهت مشاغلی که دارای نیروی انسانی بوده و برای محاسبه حقوق پرسنل طبق قوانین اداره کار ، محاسبه بیمه و مالیات حقوق و به طور کلی هر نوع عملیاتی که مربوط به حقوق واطلاعات پرسنلی بوده، مناسب می باشد.

ویژگی های شاخص نرم افزار نسخه حقوق و دستمزد

ویژگی های شاخص نرم افزار نسخه حقوق و دستمزد

 • ثبت کارکرد سنوات پرسنل
 • صدور فیش حقوق پرسنل
 • تهیه دیسکت بیمه و خلاصه صورت وضعیت جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعی
 • تهیه CD مالیات و خلاصه صورت وضعیت جهت ارائه به اداره دارایی
 • تهیه فایل بانک جهت واریز حقوق پرسنل
 • ذخیره مرخصی پرسنل
 • ثبت مشخصات پرداخت کننده حقوق
 • معرفی جدول مالیاتی
 • ضرایب ثابت حقوقی
 • صدور سند حسابداری مربوط به حقوق و امکان انتقال به نرم افزار حسابداری مالی
 • معرفی مزایای مختلف متناسب با مزایای مورد نیاز شرکت
 • تنظیم و چاپ قرارداد پرسنل گزارشات شامل:
 • لیست تجمیعی حقوقی
 • لیست حقوق به تفکیک مراکز هزینه
 • لیست حقوق و مالیات به تفکیک شماره پرونده
 • لیست بیمه
 • لیست بانک
 • لیست مساعده
 • لیست عیدی
 • فرم خام گزارش کار کرد
فهرست