پیامک زمرد

با استفاده سامانه پیامک زمرد ارسال پیامک با شماره خط کاری خودتان انجام می شود. حتی در اگر پیام های تبلیغاتی مشتری شما مسدود باشد پیام شما به ایشان می رسد.

در این سامانه، نرم افزار زمرد هنگام  ثبت فاکتور ، ارسال بار برای مشتری و واگذاری چک  مشتری و سایر عملیات و اطلاع رسانی های مجموعه شما با استفاده از بستر اینترنت از طریق خط شما اقدام به ارسال پیامک  می نماید . 

این سامانه با شماره خط همراه شما اقدام به ارسال پیام می نماید و برای تمدید اعتبار و استفاده از بسته های تخفیف متناسب با نیاز مجموعه تهیه نموده یا سیمکارت خط خود را شارژ نمایید.